Thursday, March 08, 2007

مادران شب - شعر

سروده ی زیر از گذشته می آید و رمانتیسیسم تلخی دارد که از جوانی و حال و هوای سالهای پس از جنگ سرچشمه می گیرد، آن هم در شهری محروم و سنتی که نمونه اش در دیار ما بسیار است.

روز زن بهانه ای شد تا آن را اینجا بگذارم به رسم همنوایی، گرچه امروز زنان و دخترانِ ایرانی صداشان رساتر از مردان است و راه خود را به روشنایی و شادی بهتر می شناسند...

.

No comments: